กระบวนการผลิต

ข้าวเปลือกจะถูกส่งเข้าสู่กระบวนการคัดแยกสิ่งเจือปนต่างๆ เช่น ฝุ่น ละออง กรวดทราย เมล็ดวัชพืช ตลอดจน เมล็ดข้าวที่ไม่ได้มาตรฐาน ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด จากนั้นนำข้าวเปลือก เข้าแปรสภาพเป็นข้าวกล้อง และเข้าสู่กระบวนการคัดแยกกรวดทราย และวัสดุต่างๆ อีกครั้ง ข้าวกล้องทุกเมล็ดจะถูกนำเข้าเก็บไว้ในถังไซโล เพื่อพักให้เมล็ดข้าวนั้นเย็นลง และนำส่งผ่านกระบวน การขัดขาวอีก 3 ครั้ง จากนั้นคัดแยกเมล็ดข้าวที่หักออก เพื่อให้ได้ เปอร์เซนต์ที่กำหนด และเริ่มเข้าสู่กระบวนการสุดท้าย ซึ่งเป็นกระบวน การที่สำคัญที่สุด คือ การส่งเข้าเครื่องขัดมัน เพื่อขจัดคราบฝุ่นที่ติด อยู่บริเวณผิวเมล็ดให้หลุดออก ทำให้ทุกเมล็ดนั้นสะอาด ปราศจาก คราบรำ และไข่แมลงต่างๆ พร้อมทั้งคัดแยกเมล็ดที่หักและคัดเลือก ขนาดของเมล็ดข้าว เพื่อนำเข้าเครื่องแยกสี และ สิ่งเจือปนด้วยระบบ เลเซอร์เป็นขั้นตอนสุดท้าย จึงมั่นใจได้ว่าข้าวทุกเมล็ดผ่านการตรวจ สอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนในทุกๆขั้นตอน ก่อนนำมาบรรจุถุง